Lokálka Pňovany - Bezdružice
Stránky o lokálce z Pňovan do Bezdružic jsou volným projektem příznivců zdejšího regionu a jeho obyvatel.

NOVÉ ODBAVOVACÍ STROJKY MIKROELEKTRONIKA

Odbavovací strojek Mikroelektronika
Od listopadu 2018 jsou na Tachovsku, ve vozech společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s., v provozu nové odbavovací strojky. Akceptují jak zákaznické karty ČSAD, tak i Plzeňskou kartu, včetně její mutace z Mar. Lázní a K. Varů. Lze tedy jednotlivé jízdné platit pohodlně skrz jejich elektronické peněženky, které jde u řidiče dobít hotovostí dle potřeby.
POZOR! NEPŘIKLÁDEJTE u těchto strojků elektronické karty ke čtecímu místu BEZ VÝZVY ŘIDIČE! Sdělte nejprve cíl cesty a druh požadovaného jízdného. Řidič musí po předchozí transakci strojek přenastavit. Díky za pochopení.
Nabíjet Plzeňskou kartu je dále možné na vybraných pokladnách Českých drah, bankomatech České spořitelny a případně také přes Internet. Pokud máte zájem o časové předplatné v některé zóně Integrované dopravy Plzeňska anebo o zákaznický profil na Plzeňské kartě, který zjednodušuje odbavení, je nutné navštívit kontaktní místo Plzeňské karty v regionu. Ty se nacházejí ve městech: Tachov, Bezdružice, Manětín, Bělá nad Radbuzou, Plzeň aj. Více na: ODKAZ

O MANIPULACI S HLADINOU JEZERA

Na základě dotazu k předpokládané manipulaci s hladinou přehradní nádrže Hracholusky jsme obdrželi rozsáhlou odpověď od pracovníka Povodí Vltavy. Po dohodě ji zveřejňujeme jen v mírně zkrácené verzi. Moc děkujeme za spolupráci!
Dobrý den pane Klasi,
reaguji na Váš dotaz z konce minulého týdne. Aktuální stav hladiny v nádrži Hracholusky je způsoben prakticky výhradně extrémním hydrologickým suchem, které se v letošním roce vyskytlo v povodí Mže a stále ještě trvá.
Od roku 2014 se prohlubuje neustále deficit srážek ve srovnání s dlouhodobými normály (méně srážek), srážky jsou časově navíc nepříznivě rozděleny (přívalové srážky, málo zimních a jarních srážek), v nížinách a středních polohách se v posledních několika zimách neakumuluje dostatečné množství ve sněhové pokrývce (absence jarního tání a doplnění spodních vod), dlouhodobě výrazně nadprůměrné teploty vzduchu a s tím spojený vysoký výpar vody z krajiny. Stranou ponechávám komentář k možnému vlivu stavu naší krajiny, zemědělské a lesnické praxe a dalších antropogenních faktorů, které mohou takové "přírodní" sucho ještě prohlubovat.
Pokud srovnáme množství vody přiteklé řekou Mží k profilu dnešní přehradní hráze s údaji od roku 1931, od kdy jsou data na Mži k dispozici (měřící stanice ve Stříbře), dojdeme například ke zjištění, že od dubna do listopadu letošního roku 2018 se jedná o vůbec nejmenší množství (objem) vody za celé období 1931-2018 (a pravděpodobně dle historických pramenů až od roku 1904 nebo 1911 – velké sucho v Čechách - např. na Ohři). Od června do listopadu 2018 (tedy za poslední půl rok) činí hodnota průměrného přítoku do nádrže 1,57 m3/s (dlouhodobý průměr za toto období je přitom 5,28 m3/s). Po celé toto období tedy nádrž průtoky dotuje průměrně cca 1000 litrů každou vteřinu.
Pro zajímavost v některých dnech v srpnu klesal přítok do nádrže i pod hodnotu 500 l/s. Jen hodnota maximálně povolených odběrů z řeky Mže v Plzni přitom činí přes 800 l/s. Hodnota ekologického průtoku ve Mži pod VD (tzv. MZP například pro ředění OV z ČOV Plzeň) je 1200 l/s atd. V létě na řadu dlouhých týdnů vyschly veškeré přítoky do nádrže kromě Mže samotné (ta byla navíc částečně dotována z nádrže Lučina u Tachova). Zcela vyschnul Úterský potok (největší přítok Mže dle plochy povodí), v Úhlavce ve Stříbře (dle plochy povodí 2. největší přítok Mže) byl naměřen průtok 2 l/s ! Menší potoky ani nezmiňuji. Připojuji i dvě fotografie jak to v létě po dlouhé týdny na Úterském potoce nebo Hadovce (její přítok) vypadalo. Podobné to bylo ovšem na mnoha jiných říčkách a potocích v celé střední Evropě. Historických rekordních minim dosáhl i dolní Rýn nebo Labe v Německu (záznamy od roku 1862).
Pozitivní vliv VN Hracholusky v podobě dotace průtoků a zajištění základní společenské poptávky po vodě (energetika, průmysl, závlahy, úroveň hladiny spodní vody - studny ...) je letos nezpochybnitelný (nádrž dotovala celkovým objemem 17,7 mil.m3 ). V některých kritických dnech během sucha voda z Hracholusek představuje až 50 % veškerého průtoku Berounky na soutoku s Vltavou v Praze, ve spolupráci s dalšími nádržemi v povodí (zejména Žlutice a Nýrsko) tento podíl může činit více než 70 %. Kromě řady dalších účelů to má jistě výrazně pozitivní dopad na jakost vody v řece (v porovnání s toky bez možnosti dotace), do které si jako lidská společnost" odkládáme" prostřednictvím kanalizačních sítí a ČOV to co se nám příliš nehodí . Naopak negativní dopad byl logicky na možnosti rekreace a to zejména na konci vzdutí nádrže. Například řeka Střela na přítoku do nádrže Žlutice v létě také zcela vyschla, bez této nádrže by Střela byla jen suchým korytem minimálně po Manětín (v roce 2015 pak možná dokonce až k soutoku s Berounkou). K tomu VN Žlutice zajišťuje dostatek pitné vody pro Konstatinovy Lázně, Bezdružice, Toužim a řadu dalších obcí na pomezí PK a KV kraje. Podobně tomu tak bylo (a je) na mnoha dalších přehradních nádržích v celé ČR.
Sucho tedy bylo skutečně extrémní a i nadále pokračuje byť pohled z okna tomu někdy na podzim nenasvědčuje. Snížená a stále klesající hladina vody v nádrži nyní tedy přímo nesouvisí s opravou železničního mostu na trati Pňovany-Bezdružice. Původním plánem bylo v roce 2018, po ukončení letní rekreační a plavební sezóny, snížit řízeně hladinu vody v nádrži Hracholusky za dva měsíce (3.9. - 1.11.) o několik metrů (z předpokládané a plánované kóty k 3.9. 352,50 m n.m. - což je běžný stav pokud není extrémní sucho) na kótu 348,00 m n.m. tak, aby bylo v listopadu a počátkem prosince možné provést sanaci opěrných pilířů v partiích trvalého zatopení. Tento postup schválil a povolil vodoprávní úřad. Extrémní sucho však zapříčinilo pokles hladiny v nádrži během léta samovolně a s výrazným časovým předstihem než bylo původně v jakémkoli plánu. A to přesto, že nádrž na jaře do sucha startovala z předepsané kóty 353,50 m n.m. a byla naplněna (zásobní prostor nádrže byl na jaře zaplněn přesně v souladu s předpisy manipulačního řádu na tzv. max. možnou rekreační úroveň).
Od května do listopadu pak klesla hladina vody o více než 6 metrů a to při dodržování minimálního předepsaného odtoku (MZP) pod hráz, který je 2,496 m3/s. Tento vodoprávně předepsaný minimální odtok zabezpečuje i v suchých letech dostatečný průtok pro udržení dobrého ekologického stavu toku jak na Mži tak následně Berounce až po její soutok s Vltavou, umožňuje současně realizaci všech významných odběrů ze Mže v Plzni (Škodovka, Plzeňská teplárna, Pivovar, závlaha městských sadových okruhů, areálu FCVP, závlaha zemědělských pozemků Křimice, Radčice…atd.) a řadu dalších účelů. Uvedený průtok cca 2,50 m3/s byl udržován od počátku června prakticky nepřetržitě až do tohoto týdne. Přesto hladina v nádrži rychle klesala, protože přítok byl a je výrazně nižší.
Snížené hladiny a sucha samozřejmě zhotovitel (SMP CZ a.s.) následně v průběhu léta a podzimu operativně využil k opravě a sanaci pilířů mostu v časovém předstihu oproti plánu. Oprava pilířů je nyní již dokončena. Jediná řízená manipulace v souvislosti s opravou mostu tak fakticky proběhla na konci října, kdy byl na několik dní odtok navýšen (na cca 3,25 m3/s) z důvodu výlovu největšího rybníka v povodí Regent + dalších rybníků (cca 1,5 mil.m3) tak, aby nedošlo k vzestupu hladiny při dokončování sanace v nejnižších partiích pilířů (těsně nad obetonávkami).
Aktuálně je úroveň hladiny na kótě 347,40 m n.m. (29.11.2018) Na podzim bylo ještě nižší úrovně hladiny dosaženo například v říjnu/listopadu 1989 (min. 346,72 m n.m.), podobné úrovně jako dnes třeba v listopadu/prosinci 1995 (min. 347,80 m n.m.). V obou případech se však jednalo o řízené snížení hladiny z důvodů provedení nezbytných oprav na VD a MVE, nešlo tedy o pokles z důvodu sucha jako je tomu letos. Následně došlo vždy k poměrně rychlému naplnění nádrže – nebylo sucho. Nejnižší hladiny v historii VD bylo dle záznamů dosaženo 12.5.1979 a to na úrovni 345,73 m n.m. tedy ještě o 1,7 m níž než nyní. Tehdy probíhala rozsáhlá oprava vývaru VD pod bezpečnostním přelivem, po škodách způsobených povodněmi v roce 1978 a na jaře 1979. V případě sucha se však letos jedná o rekordně nejnižší úroveň za celou dobu existence VD Hracholusky (od roku 1964).
Jak je vidět stávající kóta 347,40 m n.m. však v žádném případě nepředstavuje absolutně nejnižší historicky dosaženou úroveň hladiny. V případě akumulace výrazných zásob vody v povodí nádrže ve sněhové pokrývce se hladina v zimě řízeně snižuje pro možnost zachycení povodňových vln, pokud by nastalo prudké tání a povodně. V zimě tedy není výrazný pokles hladiny až takovou vzácností. Hladina byla například níž i poměrně nedávno v únoru 2010 (s minimem 23.02.2010 na kótě 346,86 m n.m.), opět se jednalo o řízené předvypuštění kvůli sněhu. Níže připojuji přehled tří období s nejvýraznějším poklesem hladiny na VD Hracholusky (s uvedeným minimem) za celou dobu jeho existence (od roku 1964).

12.05.1979 345,73 m.n.m.
25.02.1978 346,50 m.n.m.
16.02.1989 346,54 m.n.m.

Letošní rok bychom v přehledu nalezli "až" na 10. místě. V roce 2018 je však v nádrži bezkonkurečně nejméně vody z důvodu sucha. Všechny ostatní nižší nebo podobné stavy byly dosaženy řízenou manipulací buď z důvodu snížení hladiny kvůli vysokým zásobám vody ve sněhové pokrývce nebo z důvodu oprav na hrázi (1979, 1989,1995). V zimě je i při velkém snížení hladiny však většinou obtížné různé artefakty ze zatopených sídel vůbec spatřit, protože na nich leží led a sníh. Možná i proto veřejnost vnímá stávající úroveň jako tu rekordní i když tomu tak ve skutečnosti není. Mimo zimu totiž podobná situace nastala pouze 2x, naposledy na podzim v roce 1989 a předtím na jaře 1979.
Závěrem ještě krátce k aktuálnímu vývoji. Vzhledem k extrémnímu vývoji situace, tenčícím se zásobám vody v nádrži (naplnění na 37 %) a jednoznačné prioritě zajistit ty nejdůležitější účely vodního díla (MZP a odběry) i pokud by sucho pokračovalo v roce 2019 (což nelze zcela vyloučit), bylo preventivně přijato mimořádné opatření schválené Krajským úřadem Plzeňského kraje. To spočívá ve snížení odtoku pod minimum předepsané MŘ (2,496 m3/s). Od úterý 27.11. byl snížen odtok z nádrže na 1,55 m3/s, který zabezpečuje právě a jen ty nejdůležitější účely a současně vytváří předpoklady pro postupné doplnění nádrže tak, aby nenastala v roce 2019 tzv. porucha v hospodaření s vodou v nádrži, pokud by extrémní sucho pokračovalo i nadále. Z tohoto důvodu musela být odstavena například i hrázová malá vodní elektrárna (výkon až 3 MW), která již není schopna takto nízký průtok zpracovat (není na toto konstruována). Vývoj počasí a zejména úhrn srážek v následujících týdnech či měsících nelze logicky s dostatečnou spolehlivostí predikovat (neumí to ČHMÚ ale ani žádná jiná předpovědní služba na světě). Může pokračovat sucho, může dojít ke stabilizaci situace, stejně tak se ale může vyskytnout povodeň.
Aktuálně při odtoku 1,55 m3/s došlo k pozastavení dalšího poklesu hladiny vody v nádrži. Na příštích 5-7 dní jsou ve výhledu pro SZ území přeci jen předpovídány nějaké srážky, jejichž úhrny by měly přítok do nádrže zvednout. Nutným předpokladem je přestavení pozice tlakových výši nad Evropou, které již velmi dlouhou dobu blokují postup frontálních systémů, zejména těch z Atlantiku. Pokud se tato prognóza naplní očekáváme, že v průběhu příštího týdne začne hladina v nádrži postupně stoupat. Následný průběh hydrologické situace během zimy 2018/2019 nelze jakkoli odhadovat, jednalo by se o pouhé spekulace.

Ing. Petr Vicenda
vedoucí oblastního vodohospodářského dispečinku
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
(28. listopadu 2018)

TIP NA VÝLET-MOST A ČÁSTEČNĚ VYPUŠTĚNÉ JEZERO

Nejpohodlnější přístup k vyhlídce na most a k montážní základně je od stanice Pňovany, kde je také možnost parkování. Pěšky je to pak lesní cestou asi 1,5 km. Vyhlídka na most je za žel. přejezdem, vpravo na lesní mýtině. Důrazně žádáme, abyste respektovali zákaz vstupu do prostor vlastní stavby. V okolí mostu je také nebezpečný terén!
TIP NA VÝLET: Vlakem do stanice Pňovany a pak lesní cestou (cyklotrasa č.37) k mostu. Po cyklotrase lesem nad údolím ke kempu na Vranově, kde je možnost sestoupit na dno jezera, prohlédnout si zbytky obce Butov a jindy zatopené bunkry pohraničního opevnění. Dále po cyklotrase pohodlně přes vlastní obec Vranov a opět sestoupit do romantického údolí Mže pod Stříbrem. Na rozcestí u lávky se můžete rozhodnout, po které straně údolí budete pokračovat. Vpravo přes skály vystoupáte přímo do centra Stříbra, vlevo při řece půjdete kolem mnoha památek na zdejší hornickou minulost k hornickému skanzenu u Červené lávky. Přes Červenou lávku je to do centra již kousek. Pokud půjdete dál po levém břehu, doputujete k vlakovému nádraží. Návrat vlakem anebo autobusem ČSAD.
P.S: Zocelení průzkumníci mohou od Butova dojít k lávce po levém, jižním břehu řeky, jindy zatopeným údolím, kolem odkrytých bunkrů, náhonů, jezů bývalých elektráren a ústí štol. Pozor, nutná pevná kotníková obuv. Nevhodné pro děti a slabší jedince.
Butov Butov Údolí Mže mezi lávkou a Butovem

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES HRACHOLUSKY A VÝLUKA NA TRATI V ROCE 2018

Nový most
Vážení přátelé,
na tomto webu budeme během roku 2018 přinášet aktuální informace a včasná aviza na zajímavé momenty spojené s dlouho očekávanou rekonstrukcí mostu lokálky přes Hracholusky u Pňovan. Bude to rozhodně unikátní podívaná.
Smlouva o zhotovení díla byla podepsána mezi Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a vedoucí zhotovitelskou firmou Stavby mostů Praha a.s. (SMP) na začátku roku 2018. Dílce ocelové konstrukce vyrábí firma MCE Slaný.
Ke konci února již začala příprava zázemí pro stavební dělníky v žel. stanici Pňovany. Sanace zdiva pilířů z lešení začala v květnu, úplná výluka na trati začala od 23. července a měla skončit 19. listopadu. Nicméně koncem září zhotovitel požádal o prodloužení termínu až do 28. února 2019, a v prosinci znovu až na termín 30. dubna.(opětný posun termínu).
Nová mostní pole jsou kompletována na montážní plošině z prvků PIŽMO na jižní straně mostu, v lesním průseku napravo od náspu trati. Po dokončení bude nová ocelová konstrukce přesunuta do osy koleje a následně posunuta nad starou konstrukci pole. Montážně bude nové pole spojeno se starým, hydraulicky na speciálních přípravcích celá soustava přizvednuta a otočena o 180 stupňů. Tj. nové pole následně dosedne na nově zřízená ložiska na pilířích a staré pole, břichem nahoru, bude odtaženo na rozpálení. Začne se na pňovanské straně mostu. Podrobnosti se dočtete v odbornějším článku: ODKAZ
Provoz linky lodní dopravy byl od 15. srpna jen v úseku mezi hrází a želez. mostem. Náhradní autobusová doprava jezdí ze stanice Stříbro. Jeden bus obslouží Blahousty, Trpísty a Lomničku, druhý zbytek trati. Zakázku na provoz NAD vysoutěžila společnost KT bus.
V pracovní dny se do Konst. Lázní, Bezdružic apod. nechá poměrně dobře také dojet pravidelnými spoji ČSAD s přestupem ve Stříbře, příp. v Úterý či Bezvěrově. Dále je v provozu přímá linka 490650 Bezdružice-Plzeň se spojem do Plzně před sedmou ráno, nazpět bus jede z CAN Plzeň v 16:00.
Stránka o historii mostu a technické podobě po probíhající rekonstrukci: ODKAZ
Výlukový jízdní řád na trati č.177 od 23.7.2018: STAHNI SI

(8.11.2018, M.K)
Časový plán (v listopadu 2018):
 • březen - zřizování zázemí pro stavbaře v žst. Pňovany
 • STAV 19. dubna-budování přístupové cesty k plánované montážní plošině+zakládání lešení na pňovanském pilíři
 • STAV 25. dubna-dokončeno lešení na pňovanském pilíři, v 18. týdnu budování lešení na bezdružickém pilíři
 • STAV 3. června-dokončeno lešení na bezdružickém pilíři, vrtání injektážních děr na pňovanském pilíři. Montážní lavice mostní konstrukce téměř dokončena.
 • 30. června - rozloučení se starým mostem za účasti parního vlaku.Více zde: Tachovský deník
 • STAV 10. července-těžké návěsy přivezly první dílce mostních polí, zahájení jejich kompletace na montážní plošině.
 • 23. července - zahájení úplné výluky na trati.
 • STAV 3. srpna-vrtání děr pro injektáže na pilířích, montáž lešení na sanaci zdiva zemního pilíře na bezdružické straně, osazení první části spodního pásu oblouku prvního mostního pole na montážní základně.
 • STAV 18. září-dokončování povrchových úprav prvního mostního pole, dokončení kompletace druhého mostního pole z dovezených dílců, zahájení budování přesuvné dráhy a instalace hydraulických přípravků na otočení prvního-pňovanského pole. Stavební úpravy bezdružického zemního pilíře.
 • STAV 4. října-první a druhé mostní pole je prakticky hotové, ke konci se blíží i budování přesuvné dráhy nad starým mostním polem na pňovanské straně. Stavební úpravy pňovanského pilíře, hladina jezera klesla na 349 m.n.m. a odhalila na něm již ochranný betonový límec z roku 1963.
 • STAV 12. října-první mostní pole je přesouváno po připravené montážní dráze do osy koleje. Druhé mostní pole, těsně před dokončením, je přesunuto na krajní montážní místo. První díly třetího mostního pole zavezeny pro vykládku na pňovanské nádraží. Sanace spodní části pňovanského pilíře.
 • STAV 16. října-první mostní pole je vysunuto na most. Následovat bude jeho propojení s pomocným rámem a starou konstrukcí. Videozáběry ze stavby: MF Dnes
 • STAV 1. listopadu-první mostní pole je vysunuto na most a montážně spojeno se starým. Je připraveno k nadzvednutí a otáčení. Dokončování montáže 3. pole, natěračské práce na 2. poli. Práce na bezdružické zemní opěře
 • STAV 8.-11. listopadu - otočení prvního mostního pole.
 • Cca leden 2019 - výměna 2. mostního pole.
 • Cca přelom únor 2019-výměna 3. mostního pole.
 • 30. dubna 2019 - zahájení provozu na trati (snad).
Pňovanský most.
Sestava prvního mostního pole připravená k rozebrání a odtažení staré ocelové konstrukce k šrotaci.
Foto M. Klas; 16.listopadu 2018
Pňovanský most.
Sestava prvního mostního pole v sobotu ráno.
Foto J. Zdražil; 10.listopadu 2018

AKTUÁLNĚ MOST-NOVINOVÉ ZPRÁVY

Novinky CZ: ODKAZ
IDnes video: ODKAZ
Tachovský deník: ODKAZ
Česká televize 8.11.: ODKAZ
České noviny ČTK: ODKAZ
Česká televize 9.11. (rozhovor o přípravě projektu s p. Chorovským, MCE Slaný): ODKAZ

PROPOJENÍ PLZEŇSKÉ KARTY S IN KARTOU ČD

Plzeňská karta ve vlaku
Novinkou je akceptace elektronické peněženky Plzeňské karty (Marijánky a Karlovarské karty též) na odbavovacích zařízení Českých drah. Tj. jak na jízdenkovém automatu v bezdružickém motoráčku, tak i u strojvedoucího (průvodčího), můžete uhradit jízdenku bezhotovostně přes Vaši Plzeňskou kartu. Bez otravného hledání drobáků v kapse!
Finanční hotovost na Plzeňskou kartu nabijete buď v bankomatu České spořitelny (bez poplatků i v případě, že bankovní kartu České spořitelny nemáte) na území Plzeňského kraje, v pokladně ČD v Konst. Lázních, Plzni, Stříbře, Tachově, Plané, Mar. Lázních aj. Případně přes e-shop Plzeňské karty anebo v autobuse ČSAD se samolepkou Plzeňské karty. Po nutné registraci jde na Plzeňskou kartu nahrát i některá slevová aplikace Českých drah (IN karta). Více zde: Plzeňská karta

SLEVY PRO DĚTI, STUDENTY A DŮCHODCE
OD 1. ZÁŘÍ 2018

Další informace najdete na tematické webové stránce: slevy a průkazy v regionální dopravě.

Pozvánka na Bezdružicko

Konst. Lázně počátkem května.
Za pouhých 80 minut cesty z Plzně Vás pohodlný vlak dopraví do romantického kraje pod hradem Švamberk s bohatou možností sportovního, kulturního a poznávacího vyžití. Neváhejte a na výlet s přáteli zamiřte do mikroregionu Konstantinolázeňsko! Zanechte doma tradiční automobil či autobus a zkuste cestovat s přáteli železnicí. Máte možnost srovnat právě dokončenou nejmodernější trať v Česku z Plzně přes Pňovany do Stříbra a romantické cestování sto let starou lokálkou do kraje Kryštofa Haranta.
Bezdružická lokálka nabízí:
 • cenově výhodnou přepravu skupinám cykloturistů, školní mládeže a seniorům
 • 90 míst na sezení ve vlaku a cca 7 míst pro jízdní kola či invalidní vozík
 • svobodné plánování výletů ze zastávek lokálky
 • možnost návštěvy středověkého městečka Úterý, zámků Bezdružice a Trpísty i jediných lázní v Plzeňském kraji
 • romantické zříceniny hradů Gutštejn a Švamberk
 • lanové centrum v Dolních Polžicích
 • wellness centrum Konstantin v Konstantinových Lázních
 • celkem 5 okružních naučných stezek po přírodních a historických zajímavostech regionu (tematicky vhodné pro školní výlety)
 • 220 km nádherných cyklotras po lesních cestách či málo frekventovaných silnicích
 • Hracholuska přehrada s autocampy a lodní dopravou

Co je nového na stránkách


Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
aktualizace: 29. 11. 2018