Lokálka Pňovany - Bezdružice

Železniční přejezdy

Mechanické závory na přejezdu v Pňovanech.
Velkým problémem je množství křížení železničních tratí se silničními komunikacemi. V době, kdy rychlost parních vlaků byla nízká a hustota silničního provozu na venkově mizivá, polní či lesní železniční přejezdy nijak výrazně nepřekážely. Mechanické závory jste našli pouze na těch nejfrekventovanějších silnicích. To se výrazně změnilo v posledních desetiletích s rozvojem motorismu. Srážka osobního vlaku jedoucího rychlostí 60 km/h s rozjetým automobilem vesměs končí smrtí a velkými materiálními škodami. I když lze značnou část srážek aut s vlaky přisoudit na vrub nezodpovědného jednání motoristů, kteří často nerespektují základní předpisy i fungující světelné zabezpečovací zařízení (SZZ), pověstný černý Petr v podobě starosti o zabezpečení přejezdů je na straně železnice. Navíc se i požadavky platné legislativy v návaznosti na množství nehod na přejezdech neustále zvyšují.
Rozeznáváme přejezdy pro silniční vozidla a přechody pro chodce. Jak má stavebně – technické provedení přejezdu vypadat popisuje norma ČSN 73 6380, změna Z1. Především se zde posuzují rozhledové poměry na přejezdu z pohledu blížícího se motoristy a čas potřebný na vyklizení přejezdu motorovým vozidlem, pokud se k němu blíží vlak. Vstupními parametry při výpočtech je jak rychlost vlaku v daném úseku trati, typ komunikace a její dopravní zatížení, délka silničního vozidla (normovaně 22,0 m) a samozřejmě dosah rozhledu na trať od výstražného kříže umístěného 4 metry od osy koleje. Vstupní parametry pro výpočty je možné ovlivnit technicky a to prodloužením tzv. rozhledových trojúhelníků (vysekáním porostu při trati, odtěžením terénu, zbouráním přečnívajících staveb apod.) a nebo dopravním značením (instalací dopravní značky Stop na přejezdu, omezením vjezdu dlouhých vozidel na komunikaci dopravním značením).
Světelně zabezpečený přejezd v Cebivi.
Pokud se nenajde ekonomicky i dopravně vhodné řešení za pomoci předpisů, drobných stavebních úprav a přejezd není možné zrušit, je nutné přistoupit k instalaci SZZ. Je-li traťová rychlost v daném úseku vyšší jak 60 km/h je nutné přistoupit k instalaci SZZ vždy pokud se jedná o přejezd pro silniční vozidla. U přechodů pro chodce je tato hranice 100 km/h. Bohužel, ve většině případů není instalace SZZ ekonomicky odůvodnitelná a je nutno přistoupit ke snížení rychlosti vlaků se všemi důsledky na snížení cestovní rychlosti, komfortu, propustnosti trati, zvýšené spotřeby nafty a hlučnosti i opotřebení agregátů.
Každé zpomalení vlaku a jeho opětné rozjetí je časově i energeticky velmi náročnou záležitostí, zejména pokud je přejezd v úseku trati se značným stoupáním. U světelně či mechanicky zabezpečeného přejezdu toto zdržení samozřejmě odpadá. Ovšem cena SZZ začíná na částce kolem 5 miliónů Kč, v kombinaci se závorami se blíží k 10 miliónům Kč. Dále musíme počítat s náklady na jejich údržbu a opravy. Ještě o řád vyšší ekonomickou náročnost představují silniční nadjezdy a podjezdy.
Správce tratí se snaží minimálně frekventované přejezdy zrušit, ovšem tady často naráží na odpor obcí a občanů - majitelů přilehlých pozemků či nemovitostí. Přitom mnohé z nich jsou využívány jen příležitostně, v době sezónních prací na poli či v lese.

Záměr úprav železničních přejezdů trati do Bezdružic

Jednání v Bzdružicích.
I trat Pňovany - Bezdružic je typickým příkladem, kde přejezdy brání citelnému zrychlení železniční dopravy. Na 24 km trati se nachází celkem 32 železničním přejezdů. Dva jsou kryty světelným zabezpečovacím zařízením (SZZ) bez závor, jeden je zabezpečen trvale uzamčenou závorou a zbylé jsou osazeny pouze výstražnými kříži. Pro každý přejezd vede SŽDC podrobnou dokumentace.
V současnosti najdeme na trati na 9 přejezdů, kde je kvůli dodržení předpisů propad rychlosti jízdy vlaků větší jak 30 km/h a to i dokonce v místech velkého stoupání. Mezi nejkřiklavější příklady můžeme zařadit přejezdy k chatové osadě pod Malovicemi, přejezd na místní komunikaci mezi Lomničkou a Rochlovem a přejezdy u Konstantinových Lázní. Zabezpečením nebo odstraněním těchto přejezdů by došlo k citelnému zkrácení jízdní doby vlaku o několik minut, snížení spotřeby nafty, hlučnosti a zvýšení komfortu cestování i bezpečnosti.
Správa železniční dopravní cesty spolu se starostou Bezdružic vyvolali na jaře 2011 společné jednání se starosty obcí na trati. Zástupci SŽDC zde prezentovali prvotní návrh opatření pro jednotlivé přejezdy na území dotčených obcí, která mají situaci řešit. Zároveň byli starostové upozorněni na hrozící riziko značného prodloužení jízdních dob na trati a tím rozvázání vazeb na vlaky do Plzně, protože rozhledové poměry na většině přejezdů neodpovídají současným legislativním nárokům. Následovat bude projednávání záměru u jednotlivých obcí, jejichž kladné vyjádření je nutné pro uskutečnění záměru.
K navrhovaným legislativním a stavebním opatřením patří:
  • Zrušení železničního přejezdu pokud je fakticky nevyužíván
  • Trvalé uzavření přejezdu závorou která by se odemykala pouze dle potřeby, tj. převážně v době sezónních prací na přilehlém pozemku
  • Dopravním značením omezený vjezd dlouhých silničních vozidel
  • Změna režimu přejezdu pro silniční vozidla na režim přechodu pro chodce
  • Zabezpečení přejezdu SZZ

Ukázky řešených železničních přejezdů

XXXX
Prostřední přejezd v lukách pod Malovicemi v km 2,3 je jeden z neproblematičnějších na trati. Ač slouží pouze k údržbě přilehlé louky a několika chat, nelze jej fakticky zrušit. Dosud se zde nestala žádná nehoda, snad právě pro velmi řídké používání. Cesta je v místě přejezdu zaříznuta do terénu a křižuje trať v jejím ostrém oblouku a stoupání kolem 25 promile. Normou požadované snížení rychlosti vlaku je proto zde velmi nežádoucí. Legislativní omezení vjezdu dlouhých vozidel, která přes přejezd fakticky nikdy jezdit nebudou, by měla alespoň částečně vyřešit situaci a umožnit vyšší rychlost vlaků.
Foto M. Klas, 1. května 2011
XXXX
Opět velmi nepřehledný přejezd v km 2,6 k rekreačním chatám u Blahoust. Zvažuje se jeho úplné zrušení a náhrada polní cestou při trati od blahoustského nádraží.
Foto M. Klas, 1. května 2011
XXXX
Přejezd v lukách pod Erpužicemi v km 6 by po určitých úpravách a omezení vjezdu dlouhých vozidel měl vyhovovat. Je využívám pouze pro obhospodaření přilehlé louky a lesa.
Foto M. Klas, 1. května 2011
XXXX
Minimálně využívaný přejezd pod Erpužicemi v km 6,3 je navržen na trvalé uzamčení závorou. Na přilehlé pozemky také možné se dostat vedlejším přejezdem.
Foto M. Klas, 1. května 2011
XXXX
Přejezd přes silnici II. třídy spojující Erpužice s Trpísty je dlouhodobě problémový. Řidiči zde většinou značku STOP nerespektují, naopak nedávná rekonstrukce přejezdu jim umožnila ještě zrychlit. Pro vlaky paradoxně je zde nově zavedena pomalá rychlost 10 km/h. Na přejezdu se proto zvažuje instalace SZZ se závorami, ale zatím na něj nejsou finance.
Foto M. Klas, 1. května 2011
XXXX
Polní přejezd za zemědělským areálem v Trpístech je vcelku bezproblémový.
Foto M. Klas, 1. května 2011
XXXX
U přechod pro chodce k zastávce Lomnička není potřeba žádných opatření. Norma je pro přechody pro chodce citelně benevolentnější. Beztak osobní vlaky projíždějí zastávkou na znamení vždy sníženou rychlostí.
Foto M. Klas, 1. května 2011
XXXX
Velmi problematický přejezd v km 10 na poměrně frekventované účelové komunikaci z Lomničky na Rochlov. Zvažuje se úprava rozhledových poměrů tak, aby bylo možné ve směru stoupání přejezdem projíždět vyšší rychlostí než je současných 20 km/h.
Foto M. Klas, 1. května 2011
XXXX
Velkým oříškem z pohledu dnešních předpisů je komplikovaný přejezd v centru Konstantinových Lázní. Snahy o jeho úpravu odstartovala nedávná menší kolize vlaku s motoristou, který přejezd zcela nerespektoval.
Foto M. Klas, 5. dubna 2008

Odkazy

Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 22. 6. 2011